Allmänna villkor

TJÄNSTER

1. Parter för tjänstevillkoren

1.1 Uppdragsgivare och tjänsteproducent

Kronobergs Hemvård AB (nedan kallad ”Kronobergs Hemvård”)
Organisationsnummer: 559056-9942
Adress: Annavägen 4, 352 46 Växjö
URL: www.krhv.se
Telefon: 0470-57 55 80 

1.2 Beställare av tjänsten
Beställaren av tjänsten är den som i sista hand förbinder sig till att betala för tjänsten. Tjänsten kan beställas av slutanvändaren men också av slutanvändarens närstående.

1.3 Slutanvändare
Slutanvändaren är den person för vilken tjänsten produceras. Parterna för tjänstevillkoren är Kronobergs Hemvård, beställaren och slutanvändaren.

1.4 Uppdragstagare
Tjänsten produceras av Kronobergs Hemvård eller en extern uppdragstagare (så kallad Kronobergs Hemvård-partner) på uppdrag av Kronobergs Hemvård. Kronobergs Hemvård har rätt att själv producera tjänsten eller att använda underleverantörer för att producera tjänsten. Varje uppdragstagare på Kronobergs Hemvårds uppdrag har åtagit sig att följa Kronobergs Hemvårds allmänna riktlinjer och verkar under tystnadsplikt.
Genom att beställa tjänsten förbinder sig beställaren och slutanvändaren till att följa dessa tjänstevillkor.

2. Tjänsten

2.1. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och platsen för tillhandahållande av tjänsten
Tjänsten beställs av Kronobergs Hemvård via ett beställningsformulär, per telefon, e-post eller chat. Kronobergs Hemvård eller dess auktoriserade Kronobergs Hemvård-partner (”uppdragstagare”) erbjuder slutanvändaren tjänster som upprätthåller och/eller bidrar till den äldre personens välmående, fysiska och/eller mentala funktionsförmåga, samt till att underlätta i vardagslivet. Tjänsterna kan till exempel vara social interaktion som sällskap och aktiviteter, utomhusvistelser, hjälp med ärenden eller olika hushållssysslor.

Tjänster som går under omsorg utförs endast av Kronoberg Hemvård, där samtlig personal har korrekt yrkeskvalifikation. Externa uppdragstagare utför därmed inte omsorgs- eller vårdtjänster under ett besök.

I hushållssysslorna används städredskap som finns hos slutanvändaren. Uppdragstagaren tar inte med sig egna städredskap, men kan vid behov hjälpa slutanvändaren att införskaffa nödvändig utrustning. Uppdragstagaren tar med nödvändiga rengöringsmedel.

Tjänsten utförs på den adress som angetts i samband med beställningen av tjänsten eller adress kopplad till tjänstens karaktär.

För resor som slutanvändaren gör som en del i en beställd tjänst debiteras ingen avgift, utan samtliga resor som Kronobergs Hemvård utför är kostnadsfria för beställaren.

2.2. Pris och betalningsmetod
Tjänsten kan betalas direkt vid beställning med kort eller via Klarna, alternativt med vanlig faktura. Vid vanlig faktura ska betalningen ske på i fakturan angivet förfallodatum. Vid betalning med Klarna 60 dagars faktura tillkommer en fakturaavgift på upp till 49 kr per köp.

Priset på tjänsten är i enlighet med den prisuppgift som anges på bolagets hemsida.

Timavgiften inkluderar moms (25%). I de fall tjänsten är avdragsgill som hushållsnära tjänst (rutavdrag) är tjänsten markerade med RUT.

Vid utebliven betalning har Kronobergs Hemvård rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Tjänsten kan inte betalas kontant under besöket och Kronobergs Hemvårds uppdragstagare hanterar inte kontanter. Uppdragstagare får heller inte ta emot eventuell dricks från slutanvändare enligt Kronobergs hemvårds policy för gåvor från omsorgstagare.

Beställt besöks varaktighet kan inte förlängas i samband med att tjänsten utförs. Önskar slutanvändaren mer tid av bokad tjänst behöver tjänsten bokas på nytt och schemaläggas vid en annan tidpunkt.

2.3. Rutavdrag
Efter att beställaren beställt tjänsten och indikerat att använda rutavdraget, är det på beställarens ansvar att säkerställa att hen har tillräckligt mycket rutavdrag kvar att använda för innevarande år.

Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Kronobergs Hemvård rätt att debitera beställaren motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

2.4. Information som ska tillhandahållas för utförandet av tjänsten
Slutanvändaren måste i samband med beställningen förse Kronobergs Hemvård med den tilläggsinformation som krävs för att utföra tjänsten. De personuppgifter som samlas in och lagras av Kronobergs Hemvård omfattas av vår Integritetspolicy och cookiepolicy som finns på webbplatsen.

Om en kund överlämnar lösenord till Kronobergs Hemvård-personal, till exempel i samband med teknikhjälp, sparar eller behåller uppdragstagaren aldrig dessa lösenord. Alla lösenord och annan konfidentiell information från slutanvändaren omfattas av är strikt konfidentiellt. Slutanvändarens konfidentiella information används aldrig för något annat än att utföra tjänster till slutanvändaren.

3. Försening eller avbokning av besök

Slutanvändaren har rätt att avboka eller skjuta upp besöket kostnadsfritt ett dygn (24 h) före den ursprungligen överenskomna tidpunkten. Besök som inte avbokas eller som avbokas mindre än 24 timmar i förväg debiteras till fullt pris enligt det planerade besöket. Slutanvändarens frånvaro vid den tidigare överenskomna tidpunkten för ett besök tolkas som att tjänsten avbokats inom mindre än 24 timmar.

Kostnader vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag.

Vid sjukdomsfall eller hastig flytt till särskilt boende kan avbokningen ske mindre än 24 timmar före utan kostnad. Detta förutsätter dock att slutanvändaren eller hens närstående kan uppvisa ett läkarintyg för Kronobergs Hemvård.

Om den uppdragstagare som utsetts för slutanvändaren måste omboka besöket uppstår inga kostnader för slutanvändaren.

En uppdragstagare är inte skyldig att genomföra ett överenskommet kundbesök om hen vid ankomsten upptäcker att slutanvändaren är berusad, påverkad av något annat rusmedel eller uppträder våldsamt. Beställaren debiteras dock enligt det planerade besöket.

Kronobergs Hemvårds uppdragstagare och slutanvändaren kan i samförstånd skjuta upp den överenskomna tidpunkten för besöket.

4. Giltighet och uppsägning, reklamation, tvistlösning och ångerrätt

4.1. Avtalets giltighet och uppsägning
Genom att beställa tjänsten förbinder sig beställaren och slutanvändaren till att följa dessa tjänstevillkor.

Utförandet av tjänster kan avbrytas omedelbart och utförandet av nya tjänster kan vägras om någon av partens aktiviteter strider mot villkoren eller svensk lag eller om beställarens tidigare faktura förfaller utan betalning. Kronobergs Hemvård har rätt att avbryta utförandet av tjänster och vägra att utföra nya tjänster om betalning försenas med mer än en månad från fakturans förfallodag, eller om det är troligt att beställaren är insolvent. I denna situation är Kronobergs Hemvård skyldig att informera beställaren (och slutanvändaren) om att tjänsterna avbryts tills vidare.

Kronobergs Hemvård förbinder sig att utföra tjänsten inom angiven tid och i enlighet med uppdraget. Kronobergs Hemvård har rätt att säga upp beställningen ifall beställaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor och inte utan dröjsmål korrigerar detta på Kronobergs Hemvårds begäran.

4.1.2 Abonnemang
Vid abonnemang av tjänster gäller avtalet tillsvidare. Uppsägningen sker skriftligen via epost eller vanlig post.

Abonnemangen löper på månadsbasis och debiteras i slutet av varje månad. Vid uppsägning debiteras full ersättning för varje påbörjad vecka i abonnemangsperioden (aktuell månad), med undantag av de fall då uppsägningen beror på slutanvändares bortgång eller hastig flytt till särskilt boende eller sjukhus.

4.2 Reklamation
Om beställaren (eller slutanvändaren) har synpunkter på tjänstens kvalitet eller genomförande eller vill ansöka om återbetalning bör beställaren eller hans eller hennes närstående kontakta Kronobergs Hemvårds kundtjänst på telefon 0470-57 55 80. Tillsammans med beställaren (och slutanvändaren), dennes närstående och uppdragstagaren strävar Kronobergs Hemvård till att hitta en lösning till klagomålet i fråga.

4.3 Tvistlösning
Tjänstevillkoren regleras av svensk lag. Avsikten är alltid att hantera tvister beställaren och Kronobergs Hemvård emellan, vid behov med hjälp av en konsumenträttsrådgivare. Om förhandlingarna inte når en lösning kommer alla tvister i första hand att avgöras i Stockholms tingsrätt i Sverige. Konsumenter har rätt att väcka åtal vid tingsrätten i konsumentens hemvist.

I fall av tvist kan konsumenterna också hänskjuta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (https://www.arn.se/) eller till Europeiska kommissionens ODR-tjänst (Online Dispute Resolution, ec.europa.eu/odr).

4.4 Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att avtalet ingicks. Du ska skriftligen meddela Kronobergs Hemvård via e-post info@krhv.se om att du vill utöva din ångerrätt. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Om du bett att tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.‍

5. Kronobergs Hemvårds ansvar och försäkringar
Kronobergs Hemvård ersätter eventuella skador som orsakas av uppdragstagarens handlingar under ett besök, men ansvarar inte för indirekta skador. Varje uppdragstagare är försäkrad med ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Varje Kronoberg Hemvård-partner åtar sig hela ansvaret för administrationen av löner, sjuklöner, sociala avgifter, semesterersättningar och pensioner till sina anställda.

Under besöket ansvarar slutanvändaren för sig själv, det vill säga är det på hens eget ansvar att ta emot uppdragstagaren på ett besök.

Det som uttrycks i detta avsnitt begränsar eller förändrar inte Kronobergs Hemvårds lagstadgade ansvar gentemot våra konsumentkunder i fråga om felaktiga tjänster, vilket enligt lag inte kan begränsas eller upphävs.


PRODUKTER

1. Avtal och beställning

Köpeavtalet ingås i samband med att beställningen slutförs. När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@krhv.se.

2. Leverans

Våra normala leveranstider är 4-10 arbetsdagar. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@krhv.se.

3. Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

4. Ångerrätt
Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.4.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:
Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss info@krhv.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

Du bör omedelbart och senast inom lagstiftade 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.4.2 Ångerrätten gäller inte vid:
Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.

Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.

Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

5. Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.5.1 Hur går du tillväga vid reklamation?
Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@krhv.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

6. Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

7. Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

8. Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

9. Personuppgifter

Genom att handla hos Kronobergs Hemvård accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Kronobergs Hemvård är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

9.1 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

9.2 Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

9.3 Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

9.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?


9.4.1 Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Faktura, Klarna, Betalkort.

9.4.2 Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
De fraktbolag vi samarbetar med är: Postnord, Direktleverans.

9.4.3 Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
Vi använder Mailchimp för utskick av nyhetsbrev.

9.5 Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

9.6 Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

9.7 Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

9.8 Ansvarig för dataskydd

Kronobergs Hemvård är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

9.9 Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
Vi använder en svensk plattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.

10. Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

11. Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2023-09-21

'